Share code popup hiện giữa màn hình (Preload), có thể tuỳ chỉnh số lần hiện và thời gian

Code gốc được mầy lấy từ Tú Cao Blog và css từ MotChill.

Mặc định code sẽ hiện pop liên tục 3 lần và sẽ hiện lại sau 3 tiếng.

Mọi người muốn sửa cái thời gian 3 tiếng lại thành cái khác thì sửa ở dòng số 10 có cái đoạn phép tính này: 24*60*60*1000/8 = 10800000. Đây là đơn vị millisecond nhé, 10800000 ms = 10800 giây = 3 tiếng, mọi người có thể sửa đoạn phép tính đó thành số millisecond cũng được.

Viết một bình luận